[Not a valid template]

จะรู้ได้อย่างไรว่า เกิดผมร่วงจากฮอร์โมน

จะรู้ได้อย่างไรว่า เกิดผมร่วงจากฮอร์โมน

การที่ผมของเราจะร่วงจนล้านอย่างถาวรนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย  ปัจจัยหลักถึง 85% คือ ฮอร์โมน DHT     ( Dihydrotestosterone) หรือพันธุกรรม ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้วงจรชีวิตของเส้นผมสั้นลง  ทำให้ฟอลลิเคิล ( กระเปาะผม)  เล็กลง และนำไปสู่ผมร่วงในที่สุด
วิธีการสังเกตุว่าผมร่วงอันเกิดจากฮอร์โมนหรือไม่
เราสามารถสังเกตุได้ง่ายๆว่าคนในครอบครัวของเรามีอาการผมร่วง ผมบาง หรือไม่ ถ้าคนในครอบครัว หรือ บรรพบุรษมีอาการดังกล่าว ก็ย่อมเป็นไปได้ว่าเสี่ยงต่อการเกิดผมร่วงจากฮอร์โมนหรือพันธุกรรมนั่นเอง หรือว่าจะสังเกตุได้จากรูปแบบของผมร่วงก็ได้เช่นกัน
รูปแบบของผมร่วง ผผมบางอันเกิดจากฮอร์โมน (Androgenic Alopecia)

f4641

ลักษณะผมร่วงของผู้ชาย จะสังเกตุได้จาก 3 บริเวณ
คือ บริเวณด้านหน้า ขมับ และบริเวณขวัญ หรือตรงกลางศรีษะ จนเกิดศรีษะล้านในที่สุด พบในเพศชาย 50-70%

original-1393321181102
ลักษณะผมร่วงของผู้หญิง 
จะร่วงที่บริเวณรอยแสกเป็นหลัก และจะบางมากขึ้นจนเกิดศรีษะล้านได้ พบในเพศหญิง 40-50%

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  • collor
  • anti
  • con
  • pro
  • lady
  • men
  • dewdfwe
  • combo
  • serum
503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.